امین منانی
رئیس هیئت مدیره
به نمایندگی از شرکت گروه توسعه سرمایه‌گذاری انتخاب

محمد جنتیان
نائب رئیس هیئت مدیره
به نمایندگی از شرکت اعتماد تجارت زرین پاک

مجتبی چیت ساز
عضو هیئت مدیره
به نمایندگی از شرکت متین تجارت طوس

اصغر قربانی
عضو هیئت مدیره
به نمایندگی از شرکت آتیه سازان صنعت سپاهان

محمدحسین فهیمی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
به نمایندگی از شرکت رهاگستر آذین پویا