• کمک به اشتغالزایی و کاهش بیکاری به ویژه در راستای عمل به سیاست‌های برنامه ششم توسعه و در راستای جهش تولید
 • کمک به توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی (نظیرجمع آوری و تصفیه فاضلاب های شهری)، آموزشی، تفریحی و ورزشی با مشارکت سازمان های ذیربط
 • تعامل و گفتگوی دوسویه با جوامع محلی و تلاش برای سیاستگذاری اقتصادی در مسیر رفع مشکلات ناشی از بیکاری آنها
 • آموزش و توانمندسازی کارکنان بومی جوامع محلی به منظور ارتقاء مهارت های کار و زندگی
 • آموزش و توانمندسازی پیمانکاران بومی و محلی به منظور آشنایی بیشتر با قوانین و مقررات مرتبط با صنعت لوازم خانگی
 • همکاری ویژه با سازمان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به منظور جذب جوانان جویای کار از طریق این سازمان
 • استفاده از ظرفیت زنان جوامع محلی در کارخانجات تولیدی به جهت کاهش آمار فقر و مشکلات اجتماعی-اقتصادی ناشی از بیکاری در خانواده‌های کم درآمد
 • حمایت از استعدادها و نخبگان رشته‌های تحصیلی و جذب آنها از طریق مصاحبه‌های تخصصی در سازمان تحقیق وتوسعه
 • توانمندسازی و برون سپاری برخی فعالیت‌های مورد نیاز شرکت به پیمانکاران بومی صاحب
 • تامین کالاها یا خدمات مورد نیاز شرکت از جوامع محلی
 • بکارگیری نیروی بومی دارای صلاحیت حرفه ای در پروژه ها توسط پیمانکاران ذیربط
 • مشارکت در فعالیت‌ها و برنامه‌های کاهش یا حذف آسیب‌های اجتماعی
 • حمایت از سازمان‌های مردمی در راستای اجرای برنامه‌های مسئولیت اجتماعی و پشتیبانی از فعالیت‌های شرکت
 • حمایت از گروه‌های مجری برنامه‌های توانمند سازی نهادهای محلی و حذف یا کاهش آسیب های اجتماعی