انتخاب الکترونیک خود را متعهد می‌داند که با تمسک به اصول، اعتبار و اعتماد ارزش خود و فعالیت‌هایش را به حداکثر برساند.

ما در گروه صنعتی انتخاب الکترونیک بر این باوریم که ارزش سازمانی‌مان برابر با اعتمادی است که جامعه و ذی‌نفعان به ما دارند.برای تقویت این اعتماد نه تنها لازم است که دستاوردها و صحت و شفافیت مدیریت خود را بهبود بخشیم بلکه باید به سازمانی مبدل شویم که از سطوح بالاتری از اعتماد از سوی جامعه بهره می‌برد.

بنابراین قرار گرفتن در مسیر آینده با اتکا به اعتمادساخته شده برای ما ارزش روزافزون دارد و این تعریف شده در اصل مسئولیت اجتماعی ما برای حفاظت و حراست از اقتصاد مولد ایران است.

این اصل تنها به قوانین و ضوابط کاری داخلی‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه دربرگیرنده اصول و ارزش‌های شناخته شده و پذیرفته شده از سوی جامعه نیز می‌باشد. امروزه، همچنان که نقش سازمان‌های مولد و مؤثر در اقتصاد در جامعه پررنگ‌تر و پراهمیت‌تر می‌شود، ما نیز باید به عنوان بخشی از این پارادایم نقشی مؤثر و مفید ایفا کنیم، به نحوی که هر کدام از اعضای سازمان ما مسئولیت‌های اجتماعی مشترک را به کمال درک کرده باشد و فعالیت‌هایمان را در پاسخ به اعتماد جامعه و مجموعه‌هایی که به نمایندگی از آنها حضور یافته‌ایم، استوار بماند.

از میان ارزش‌های متنوع موجود، ما آن دسته از دیدگاه‌های بنیادین و روش‌های تفکر را انتخاب کرده که باعث رشد و توسعه تولید ملی و عمق بخشی به آن می‌شود.

قدرت انتخاب الکترونیک برخاسته از راهبردی استراتژیک و منسجم برای حمایت از پیشران‌های اقتصادی و تولید ملی ایران به عنوان نیروی محرکه اصلی کشور است که می‌تواند زنجیره‌های تولید ارزش افزوده در اقتصاد را طولانی‌تر و هدفمندتر کند.حمایت از پیشران‌های اقتصادی و تولید ملی ایران، مانند الگویی که در کشورهای پیشرفته و صنعتی دنبال می‌شود، یعنی تمرکز ویژه کشور به صنایع با ارزش افزوده و توان رقابت بالا به عنوان ملکه‌های صنعتی برای فعال کردن چرخه کاملی از اقتصاد، محصول اصلی کشور و جلوگیری از خام فروش منابع است تا مسیری برای دستیابی به چرخه تولید دانش به وجود آید.

این مهم باعث می‌شود ساختارهای هرمی ارزش آفرین در تمام صنایع و اصل مهم مقیاس اقتصادی بهینه بنگاه‌ها و صنعت شکل گیرد که گامی مؤثر در افزایش عمق ساخت داخل و کاهش ضریب وابستگی و افزایش پایداری صنعت است.این مسیر تشریح کننده قدرت انتخاب الکترونیک، باورهای و ذهنیت اصلی پشت این قدرت و نیز الگوهای رفتاری برای اجرای عملیاتی آن‌ها می‌باشد.

محمدحسین فهیمی

مدیرعامل گروه صنعتی انتخاب الکترونیک