با توجه به وجود چالش‌های اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی در مناطقی که بنگاه‌های اقتصادی فعال در حوزه تولید محصولات لوازم خانگی از جمله گروه صنعتی انتخاب الکترونیک، قرار گرفته‌اند و مطالبات روز افزون ذی‌نفعان متعدد این صنعت از شرکت‌های فعال در بستر نظام اقتصادی، طراحی و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه مسئولیت اجتماعی در انتخاب الکترونیک یک الزام است و بر این اساس مسئولیت اجتماعی ما باید به گونه‌ای شکل بگیرد که از صرف هزینه‌های گزاف با نتایج حداقلی جلوگیری کرده و حرکت شرکت‌ در مسیر تحقق اهداف زیر را تسهیل کند:

  • کمک به تقویت زیرساخت‌ها و امکانات رفاهی در مراکز جمعیتی (اعم از شهر و روستا) واقع در مناطقی که کارخانجات و سایت‌های تولید انتخاب الکترونیک در آنها قرار گرفته است
  • بستر سازی جهت افزایش انگیزه کارکنان برای کار و زندگی در مناطق عملیاتی و تعامل مطلوب با ساکنان جوامع محلی، کاهش فاصله اجتماعی و نابرابری‌های فاحش میان آنان و افزایش رضایتمندی در مناطق
  • کمک به شکل‌گیری یا تقویت معیشت پایدار ساکنان جوامع محلی از طریق توانمندسازی آنان، توسعه زنجیره تأمین تدارکات و نظایر آن
  • زمینه سازی برای مشارکت سه ضلع صنعت لوازم خانگی، مردم و دستگاه‌های حاکمیتی در برنامه‌های مسئولیت اجتماعی انتخاب الکترونیک در مناطق مختلف کشور
  • بهره گیری از پتانسیل‌های سازمان‌های غیردولتی (NGO) فعال در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی در طراحی و اجرای برنامه‌های توسعه محلی و منطقه‌ای
  • کاربست پیوست‌های اجتماعی- فرهنگی و محیطی زیستی در پروژه‌های مصوب به منظور پیاده سازی استراتژی‌های پیشگیرانه در کاهش و رفع تأثیرات و پیامدهای سو بر جوامع محلی و محیط زیست
  • بستر سازی جهت تبادل خرده فرهنگ‌های بومی و غیر بومی و کمک به حفظ فرهنگ بومی- محلی و تقویت آن
  • کمک به حفظ منابع طبیعی، تنوع زیستی، اکوسیستم‌های حساس موجود در کشور