نامنام خانوادگیموبایلکد پرسنلیوضعیت تاهلعلائمابتلا به کروناتماس مشکوکسابقه بیماریتاریخ ثبت
میلادحیدری۰۹۳۸۳۸۱۷۳۸۲۹۸۰۱۱۷مجرد
 • هیچکدام
خیرخیر
 • هیچکدام
۱۹ شهریور ۱۳۹۹
محمدسیناپور۰۹۳۶۱۸۱۰۷۷۰۸۸۰۴۴۲متاهل
 • هیچکدام
خیرخیر
 • هیچکدام
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
مسعودقدیری۰۹۱۳۲۰۳۳۰۶۱۸۸۰۴۹۶متاهل
 • هیچکدام
خیرخیر
 • هیچکدام
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
سید امینمیرطالبی۰۹۱۳۲۰۲۰۶۰۲۹۰۰۱۳۹متاهل
 • هیچکدام
خیربله
 • هیچکدام
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
سید امینمیرطالبی۰۹۱۳۲۰۲۰۶۰۲۹۰۰۱۳۹متاهل
 • هیچکدام
خیرخیر
 • هیچکدام
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
سعیدذهبی۰۹۱۰۳۱۴۳۱۵۷۹۷۰۱۳۸مجرد
 • گلودرد
خیربله
 • هیچکدام
۳۰ فروردین ۱۳۹۹
بهزادبدیحی۰۹۱۳۳۲۸۹۱۴۰۸۴۰۰۸۲متاهل
 • هیچکدام
خیرخیر
 • هیچکدام
۲۹ فروردین ۱۳۹۹
اسماعیلنوری۰۹۱۳۸۰۴۴۰۳۳۹۵۰۱۵۳مجرد
 • تب
 • لرز
 • گلودرد
خیرخیر
 • هیچکدام
۲۸ فروردین ۱۳۹۹
مهدیصادقی۰۹۱۳۱۷۰۲۳۶۱۹۸۰۰۸۹متاهل
 • هیچکدام
خیرخیر
 • هیچکدام
۲۸ فروردین ۱۳۹۹
مهدیصادقی۰۹۱۳۱۷۰۲۳۶۱۹۸۰۰۸۹متاهل
 • هیچکدام
خیرخیر
 • هیچکدام
۲۸ فروردین ۱۳۹۹
بیژناسدی۰۹۳۹۸۶۳۶۰۹۳۸۶۰۰۰۷متاهل
 • هیچکدام
خیرخیر
 • دیابت
۲۷ فروردین ۱۳۹۹
رحمانحیاتی نهرابی۰۹۱۹۱۳۸۸۲۴۱۸۵۰۸۷۴متاهل
 • هیچکدام
خیرخیر
 • هیچکدام
۲۶ فروردین ۱۳۹۹
مهردادایزدیفر۰۹۱۸۸۴۸۷۶۵۶۸۶۰۶۰۶متاهل
 • هیچکدام
خیرخیر
 • پر فشاری خون (فشار خون بالا)
۲۶ فروردین ۱۳۹۹
احمدعسکری۰۹۱۳۳۶۵۶۳۱۵۸۷۰۵۶۶متاهل
 • هیچکدام
خیرخیر
 • هیچکدام
۲۶ فروردین ۱۳۹۹
سید محمد رضافاطمی۰۹۱۳۶۰۰۲۵۲۰۹۰۰۸۵۴متاهل
 • هیچکدام
خیرخیر
 • هیچکدام
۲۶ فروردین ۱۳۹۹
حامدعالمی شاهی۰۹۱۱۲۲۶۹۶۶۳۹۳۰۵۵۰متاهل
 • هیچکدام
خیرخیر
 • هیچکدام
۲۴ فروردین ۱۳۹۹
سیدمحمدمهدیابطحی۰۹۱۳۱۰۳۹۲۹۰۹۳۱۰۴۹متاهل
 • هیچکدام
خیرخیر
 • هیچکدام
۲۴ فروردین ۱۳۹۹
عباسصالحی۰۹۱۳۲۱۳۹۴۸۳۸۳۰۱۳۸متاهل
 • هیچکدام
خیربله
 • بدخیمی (انواع سرطان)
 • شیمی درمانی یا پرتو درمانی در ۶ ماه اخیر
۲۴ فروردین ۱۳۹۹
محسننوری۰۹۱۳۲۱۵۷۵۷۲۹۵۰۷۱۱متاهل
 • گلودرد
خیرخیر
 • هیچکدام
۲۴ فروردین ۱۳۹۹
کیوانخسروی دارانی۰۹۱۳۳۰۰۶۳۳۹۹۶۰۲۷۳متاهل
 • هیچکدام
خیرخیر
 • هیچکدام
۲۳ فروردین ۱۳۹۹
مجیدامیری۰۹۱۳۳۲۲۰۳۳۱۹۵۰۶۰۵متاهل
 • هیچکدام
خیرخیر
 • هیچکدام
۲۳ فروردین ۱۳۹۹
افشینخلیلی۰۹۱۳۹۶۶۳۷۷۲۸۸۱۰۱۹متاهل
 • هیچکدام
خیرخیر
 • هیچکدام
۲۳ فروردین ۱۳۹۹
محمد جوادقاسمی تودشکچوییه۰۹۱۳۳۶۷۲۸۱۲۸۱۰۰۰۱مجرد
 • هیچکدام
خیرخیر
 • پر فشاری خون (فشار خون بالا)
۲۳ فروردین ۱۳۹۹
سامانفرهادی۰۹۱۷۹۱۸۹۱۷۹۹۶۰۲۵۰مجرد
 • هیچکدام
خیرخیر
 • هیچکدام
۲۳ فروردین ۱۳۹۹
عادلشهبازی۰۹۱۳۱۰۹۰۱۵۶۸۸۱۱۸۰متاهل
 • هیچکدام
خیربله
 • هیچکدام
۲۳ فروردین ۱۳۹۹
نامنام خانوادگیموبایلکد پرسنلیوضعیت تاهلعلائمابتلا به کروناتماس مشکوکسابقه بیماریتاریخ ثبت