صفحه گزارشات کدال

سال ردیف عنوان دانلود
2023 1 گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
2023 2 گزارش تفسیری مدیریت دوره 12 ماهه منتهی به 30 آذر 1402
2023 3 صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه دوره 12 ماهه منتهی به 30 آذر 1402
2023 4 زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به 30 آذر 1402
2023 5 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان
2023 6 گزارش تفسیری مدیریت دوره 9ماهه منتهی به31 شهریور 1402
2023 7 صورت‌های مالی 9 ماهه منتهی به 31 شهریور 1402
2023 8 گزارش تفسیری مدیریت دوره 6 ماهه منتهی به 31 خرداد 1402
2023 9 صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه دوره 6 ماهه منتهی به 31 خرداد 1402
2023 10 گزارش تفسیری مدیریت دوره 3 ماهه منتهی به 29 اسفند 1401
2023 11 صورت‌های مالی سه ماهه منتهی به 29 اسفند 1401
2022 1 گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
2022 2 گزارش تفسیری مدیریت دوره ۱۲ ماهه منتهی به 30 آذر 1401
2022 3 صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به 30 آذر 1401
به بالای صفحه بردن