منابع انسانی انتخاب؛ تنها یک نفر!

پشتیبانی روزانه بیش از 16هزار پرسنل…
از همــان بــدو تاســیس گــروه صنعتــی انتخــاب الکترونیک در ســال 1374بخــش مشــخصی به عنــوان واحـد منابـع انسـانی وجـود نداشـت؛ بلکـه کارمنـدی معتمـد زیـر نظـر مدیـر کارخانـه، برخـی فرآیندهــا از جملــه جمــع آوری کارکــرد پرســنل و امــور مربوطــه را پیگیــری میکــرد. ایــن رونــد تقریبــا به مــدت 4 ســال ادامــه داشــت.

بازوهای جدید منابع انسانی

بیــن ســال های 79 تــا 87 همزمــان بــا رشــد گــروه صنعتــی انتخــاب الکترونیک، بــه مــرور بخش هــای مختلفــی بـرای رسـیدگی بـه امـور کارکنـان تشـکیل شـدند. ماننـد بخـش اداری و کارگزینـی کـه مسـئول امـور حقـوق و دسـتمزد و قراردادهـا بـود. یـا بخـش جـذب کـه وظیفـه اسـتخدام نیروهـای جدیـد را برعهـده داشـت. در چـارت سـازمانی، ایـن بخش هـا به عنـوان واحـد اداری و خدمـات عمومـی معرفـی می شـدند.

تبدیل شدن مجمع الجزایر منابع انسانی به سرزمینی یکپارچه

بیـن سـال های 87 تـا 93 گــروه صنعتــی انتخــاب الکترونیک مرحله جدیدی از مسـیر رشد را تجربـه کرد و لزوم تشـکیل بخش های جدیدی برای پشـتیبانی از فعالیت پرسـنل شـکل گرفـت. ماننـد بخـش آمــوزش، ارزیابــی عملکــرد، رفــاه و غیــره. همــه ایــن بخش هـا در حکــم جزایر جداگانه ای بودند که هر یک وظایفشان را بــا حداکثر توان پیــش می بردند. امــا در ســال 1394بــا توجه به ضرورت های ایجادشـده و نیـز افزایـش هماهنگی ها و چابکـی بیشـتر، تمـام ایـن واحدهـا تحـت عنـوان واحـد منابـع انسـانی و خدمـات عمومـی بـا یکدیگـر ادغـام شدند.

زمین بازی عوض شد؛ تشکیل معاونت سرمایه های انسانی

در 1398 دور جدیـد تحریم هـای بین المللـی علیـه کشـور آغـاز و همزمـان برندهای خارجی بازار ایران را ترک نمودند. در ایـن زمـان، گــروه صنعتــی انتخــاب الکترونیک ماند و جای خالی بیش از 85 درصد بازار لوازم خانگــی کــه تا قبل از آن ســهم کره ای ها بود. برای پرکردن این شکاف بــزرگ، چاره ای نبـود جـز افزایـش تـوان تولیـد و اسـتخدام هـزاران نیــروی جدیــد بــرای پاســخ بــه نیــاز ســنگین بــازار. پــس طــی فرآینــدی دو ســاله، زیرســاخت هایی فراهــم شــد تــا واحــد منابــع انســانی و خدمــات عمومــی بــه معاونــت سرمایه های انســانی ارتقا یابد. معاونتی کــه بتوانــد بار اجرایــی ســنگین جذب، آموزش و مدیریت بیــش از 16 هزار پرســنل را بــا کمتریــن خطــا، بــه دوش بکشــد.

برای نخستین بار در کشور؛ یکی از بزرگترین استخدام های نیروی پیمانکاری

در سـالهای 99 و 1400 طـی مـدت کوتاهـی شـمار پرسـنل گــروه صنعتــی انتخــاب الکترونیک بایـد از حـدود 2500 نفــر، بــه بیــش از 16هــزار نفــر میرســید؛ یعنــی رشــدی 5برابــری! یکــی از دغدغه های معاونــت سرمایه های انســانی، تضمیــن منافــع بلنــدمــدت شــرکت و هــزاران همــکار جدیــد شــرکت بـود. به گونـه ای کـه در صـورت رفـع محدودیـت واردات لـوازم خانگـی بـه کشـور و تغییـر شـرایط اقتصــادی، شــرکت بــا بحــران تعدیــل نیــرو مواجــه نشــود و همکاری های پایــداری شــکل بگیــرد.
به همیــن دلیــل گــروه صنعتــی انتخــاب بــه اســتخدام نیروهــا بهصــورت پیمانــکاری روی آورد. اگرچـه در اصفهـان، شـرکت های پیمانـکاری بـا تـوان پشـتیبانی از چنـد هـزار نیـرو وجـود نداشـت؛ امـا معاونـت سرمایه های انسـانی تـلاش کـرد بـا حمایـت از پیمانـکاران کوچـک، مسـیر را بـرای اتخـاذ ایـن روش همــوار کنــد کــه در نــوع خــود بــرای نخســتین بار در کشــور انجــام می پذیرفــت.

fa_IRPersian
به بالای صفحه بردن