قصه معاونت تامین

1

معاونت تامین گروه صنعتی انتخاب

 

بازوی رشد انتخاب در فراسوی مرزها                                                                     

2

تجربه قدیمیها؛ توان و انرژی جوانترها

بیـن سـالهای 82 تـا 84 ،همزمـان بـا افزایـش تنـوع
و تولیــد محصــوالت گــروه صنعتــی انتخــاب، تیــم
بازرگانــی نوپــای مجموعــه نیــز بــه جــذب نیروهــای
جدیـد اقـدام کـرد. در خـال ایـن کار، انتقـال تجربـه
اعضـای قدیمـی تیـم بـه نیروهـای جـوان تـازه وارد بـا
دلســوزی انجــام شــد و تیــم بازرگانــی نیــز همزمــان
بـا رشـد شـرکت، تقویـت گردیـد.

3

رسیدن به مرزهای شرق آسیا

در ســالهای آغازیــن فعالیــت تیــم بازرگانــی، دفتــر دبــی، تنهــا دفتــر خارجــی آن محســوب
میشـد. امـا پـس از سـال 1384 ،دفاتـر بینالمللـی دیگـری نیـز در ترکیـه، چیـن و کـره تاسـیس
شــدند. تاســیس ایــن دفاتــر تجربیــات عملیاتــی ارزشــمندی را بــرای همکاریهــای اثربخــش
بینالمللــی در ســالهای بعــد در اختیــار گــروه انتخــاب قــرار داد.

4

دیگر تیم بودن جواب نمیدهد

در سـال 1391 ،رشـد روزافـزون گـروه صنعتـی انتخـاب باعـث شـد تیـم رهبـری مجموعـه بـه ایـن نتیجـه
برسـد کـه ادامـه فعالیتهـای بازرگانـی در قالـب تیمـی چنـد نفـره، دیگـر جوابگـوی نیازهـا نیسـت.
پـس بـا تبدیـل تیـم بازرگانـی بـه معاونـت تامیـن، حـوزه وظایـف و اختیـارات ایـن بخش افزایـش یافت.
معاونـت تامیـن در کنـار سـایر معاونتهـا، سـتونهای اصلـی مجموعـه انتخـاب را شـکل میدهنـد

5

تجارت بی واسطه با جهان

تـا پیـش از سـال 1395 ،بخـش قابـل توجهـی از ترخیـص مـواد اولیـه
و قطعــات را پیمانــکاران و واســطهها انجــام میدادنــد. دلیــل عمــده
آن کمتجربگـی و ضعـف نیـروی انسـانی در بخـش بازرگانـی مجموعـه
انتخـاب بـود. تـا اینکـه معاونـت تامیـن بـا همـکاری معاونـت تحقیـق و
توسـعه، موانـع موجـود را از سـر راه برداشـتند و بـا حـذف پیمانـکاران
ترخیـص کار، تیمهـای قدرتمنـدی در معاونـت تامیـن تشـکیل دادنـد.

6

تغییر جریان بازی

سـال 1398 ،مقطـع زمانـی مهمـی در تاریخچـه فعالیتهـای مجموعـه
انتخــاب بــود. زیــرا واردات محصــوالت لوازمخانگــی کــرهای بــه ایــران
ممنــوع شــد. ایــن اتفــاق از ســویی بــه تقویــت و تثبیــت جایــگاه گــروه
صنعتـی انتخـاب کمـک شـایانی کـرد. از طرفـی دیگـر نیـز مـدل فعالیـت
در بازارهـای داخلـی و خارجـی را دگرگـون سـاخت. پـس معاونـت تامیـن
حاتی
نیـز بـرای تطبیـق بـا شـرایط جدید و حضور قویتر، تغییـرات و اصال
مهمـی را آغـاز کـرد کـه شـاید مهمتریـن آن ادغـام خریـد داخـل و خـارج
بود.همچنیـن بـا افزایـش تولیـدات گـروه ایـن معاونـت برای بهینه شـدن
خریدهـای خـود اقـدام بـه برگـزاری مناقصـات بیـن المللـی نمـود.

fa_IRPersian
به بالای صفحه بردن