یک مسیر...

یک مسیر…یک مسیر

انتخاب الکترونیک برای دستیابی آسان‌تر جامعه به لوازم خانگی با کیفیت و نوآورانه توانسته است مسیر امن و ضمانت داری برای میزبانی سبک‌های مختلف زندگی آسان در عرصه ملی و جهانی احیا و ارائه نماید.

یک اعتبار...

انتخاب الکترونیک با داشتن مزیت‌های رقابتی فراوان در زمینه خدمات پس از فروش که منجر به ارتقاء سطح رضایتمندی خانواده مشتریان شده، توانسته است آرامش خیال را برای خریداران فراهم نماید و خواهان داشتن یک سبک مطلوب زندگی ایرانی در تراز جهانی است.

یک ارزش...

با در نظر گرفتن اعتبار، آسودگی و همراهی در مسیر پاسخگویی به نیاز‌های مدرن زندگی امروز، به این نکته می‌رسیم که پشتوانه و سرمایه این همراهی، بزرگ‌ترین ارزشی است که هر محصول از گروه صنعتی انتخاب الکترونیک با افتخار به مصرف کنندگان تقدیم می‌کند.

چشم انداز

انتخــاب اول مشــتریان و مایــه تفاخــر ملــی بــا تمرکــز توســعه ســبد برنــد، محصــولات و خدمــات منحصــر بــه فــرد در کلاس جهانــی.

مأموریت

تولیــد و عرضــه محصــولات و خدمــات لــوازم خانگــی بــا کیفیــت و قابــل اطمینــان جهــت بهبــود کیفیــت زندگــی اقشــار مختلــف جامعــه و خلــق ســازمانی ارزش آفریــن، نــوآور و دســتاوری مانــدگار بــرای نســل هــای آینــده.

ارزش ها

کار بــرای رضــای خــدا – تولیــد ثــروت مشــروع – رضایــت مشــتریان – نــوآوری – اخــلاق حرفــه ای – تحول و تعالی ســازمانی – شایســته ســالاری – جهانــی ســازی – ســازمان اســتراتژی محــور – مشــارکت و کار تیمــی – صداقــت – شــفافیت – یکپارچگــی ســازمانی – مســئولیت اجتماعــی.

ما دوستدار شماییم؛ دوستدار مردمی که رفاه حق طبیعی آن ها است. آسایش و ارتقای کیفیت زندگی همه مردم رویای ما است؛ رویایی که به باور قبلی و مسئولیت پذیری ما تبدیل شده است. هدف ما ایجاد تجربه خوشایند خرید و استفاده از محصولات لوازم خانگی برای تمامی افرادی است که دوستدار محصولات زیبا و با کیفیت هستند؛ ما اینجايیم تا با ارائه محصولات متنوع، با طراحی های زیبا و تکنولوژی های مدرن، تجربه یک زندگی شیرین را برای همه ذی نفعانمان محقق سازیم.

به اعتقاد ما «دوست» همان نقشی است که به برند معنا و مفهوم میدهد. و برای همه مخاطبان آشناست. یک دوست همراهی میکند، درک میکند، همه جا کنار ماست و پشت ما به او گرم است، ما روی دستیمان حساب می کنیم و او را اسباب رفع نگرانی مان میدانیم. انتخاب الکترونیک می خواهد دوست خوب نزدیک دانای حامی باشد که هر کاری از دستش بر بیاید برای دوستش یعنی خریدار و مشتری انجام میدهد. او یک رفیق پایه است. کسی که فقط به خوشحالی رفیقش فکر میکند و در مشکلات همراه ماست.

استانداردهای رنگ

تفکیک رنگ های زمینه لوگو به صورت تک رنگ و چهار رنگ بر اساس نوع چاپ و هم چنین کاربرد رنگ های ثانویه

کانسپت امضا

موتیف گرافیکی ما بسیار شبیه یک امضای ایرانی است. یک داستان اصیل از ماندگاری و به اشتراک گذاشتن تجربه ی چند دهه با مردمانمان.

طرح بندی های زیر توسعه این موتیف گرافیکی است که میتواند در زمینه های متعدد در دیزاین به کار گرفته شود. توسعه موتیف امضا بیش از دو تایل اصلی جایز نیست ولی استفاده از فرم توسعه یافته از چپ به راست و یا از راست به چپ مشکلی ندارد.

معماری لوگو

لوگوموشن ها

برای یکپارچه سازی ویدئوهای مجموعه، لوگوموشن هایی برای ابتدا و انتهای ویدئو در نظر گرفته شده است.

به بالای صفحه بردن