قسمت اول: اینترنت اشیاء

سری محصولات جدید گروه صنعتی انتخاب الکترونیک با بهره گیری از پلتفرم IOT اختصاصی این شرکت گام جدیدی در مسیر ورود به سبک زندگی مدرن توسط انتخاب الکترونیک به شمار می رود. پلتفرم استفاده شده در این محصولات توسط مرکز اشیاء و در آزمایشگاه های اختصاصی  گروه طراحی و تولید شده و علاوه بر ایجاد ارتباط میان دستگاه ها، با استفاده از موتور هوش مصنوعی، می تواند برنامه های جدیدی را به کاربران پیشنهاد و با استفاده از بازخوردهای کاربران، فرآیندهای خود را اصلاح کند.
پلتفرم این سری از محصولات جدا از ارتباط بوسیله گوشی های همراه، می تواند ارتباط دائمی با تلویزیون های این شرکت حتی در حالت استندبای داشته باشد و سیستمی همیشه هوشیار را شکل دهد. 

در این قسمت به سراغ این تکنولوژی و نحوه ی توسعه آن در گروه صنعتی انتخاب خواهیم رفت.

قسمت دوم: مسئولیت اجتماعی

بـرای انتخاب الکترونیـک مسـئولیت اجتماعـی نیـز بـه معنـای داشـتن کسـب و کاری پایـدار و اطمینـان از سـودآوری بـرای ذینفعـان اسـت. انتخاب الکترونیـک فرصتهـای سـودآوری زیـادی را در سـطح ملـی و بیـن المللـی بـه روی ذینفعـان بـاز کـرده اسـت و در ایـن مسـیر بـا بی نیـاز سـاختن بـازار لـوازم خانگـی از واردات کالا، درهای گشـایش اقتصادی را به روی جامعه گشـوده اسـت. هدف انتخاب الکترونیک دسـتیابی به رضایت مشـتریان، کارکنـان و جامعـه محلـی و همچنیـن صرفه جویـی در مصـرف انـرژی بـا تولیـد محصـولات دوسـت دار محیـط زیست است.

انتخاب الکترونیک به دنبال توسـعه فنآوری و نوآوری در تولید و سـاخت محصولات بـا کیفیـت اسـت و در ایـن مسـیر بـا برقـراری ارتبـاط بیـن صنعـت و دانشـگاه بـه هـدف خـود دسـت یافتـه اسـت.

 

در این قسمت به سراغ مسئولیت اجتماعی در گروه صنعتی انتخاب خواهیم رفت.به بالای صفحه بردن