مسئولیت اجتماعی در گروه انتخاب

انتخاب الکترونیــک بــه عنــوان ســازمانی مســئولیت پذیــر در قبـال ذینفعـان، در مسـیر پایـداری گام های بلندی برداشـته و بـا تقویـت پایبنــدی بــه اصــول مســئولیت اجتماعــی در سراســر ســازمان، ایـن تفکـر و بینـش را سـرلوحه برنامـه هـای خـود قـرار داده است کـه: هـدف از فعالیت های این گروه صرفـا ً خلـق ثـروت نیسـت؛ خلـق ثـروت پیـش نیـازی بـرای ایجاد نظام توزیع ثروت است.

بـرای انتخاب الکترونیـک مسـئولیت اجتماعـی نیـز بـه معنـای داشـتن کسـب و کاری پایـدار و اطمینـان از سـودآوری بـرای ذینفعـان اسـت. انتخاب الکترونیـک فرصتهـای سـودآوری زیـادی را در سـطح ملـی و بیـن المللـی بـه روی ذینفعـان بـاز کـرده اسـت و در ایـن مسـیر بـا بی نیـاز سـاختن بـازار لـوازم خانگـی از واردات کالا، درهای گشـایش اقتصادی را به روی جامعه گشـوده اسـت. هدف انتخاب الکترونیک دسـتیابی به رضایت مشـتریان، کارکنـان و جامعـه محلـی و همچنیـن صرفه جویـی در مصـرف انـرژی بـا تولیـد محصـولات دوسـت دار محیـط زیست است.

انتخاب الکترونیک به دنبال توسـعه فنآوری و نوآوری در تولید و سـاخت محصولات بـا کیفیـت اسـت و در ایـن مسـیر بـا برقـراری ارتبـاط بیـن صنعـت و دانشـگاه بـه هـدف خـود دسـت یافتـه اسـت.

مسئولیت اجتماعی مفهومی است که در چند دهه اخیر، در کانون توجهات بوده و تحولات عمیقی را در اقتصاد جهانی به وجود آورده است. مفهوم مسئولیت اجتماعی در گروه صنعتی انتخاب الکترونیک از دیدگاه‌های ذیل سرچشمه گرفته است:

1.توانایی و قابلیت دولت ها برای برآوردن تمامی نیازهای جامعه در سطح مطلوب، کافی نیست.

2.پیامدهای فعالیت سازمان ها و بنگاه های اقتصادی، محدود به خود آن ها نیست؛ از این رو ضروری است شرکت ها و سازمان های مختلف اقتصادی و صنعتی، در قبال جامعه و محیط زیست خود، متعهد و پاسخگو باشند.

تبدیل این نگرش به پارادایم غالب جامعه سبب شکل گیری انتظاراتی از بنگاه های اقتصادی شده است؛ به ویژه از آن هایی که از ابعاد عملکردی گسترده تر یا موثرتری برخوردارند.

هدف این است که چنین سازمان هایی فعالیت های خویش را به نحوی سامان بخشند که علاوه بر سودآوری مشروع و تلاش در جهت به حداکثر رساندن آثار مثبت حاصل از اقدامات خود، نتایج منفی احتمالی را نیز به حداقل ممکن کاهش دهند و فراتر از آن به عنوان عضو مسئول و اثرگذار جامعه، نگران نیازها و خواسته های بلندمدت عمومی باشند و در جهت کاهش آلام و معضلات جامعه بکوشند.

با این توصیف، به جرأت می توان گفت مسئولیت های اجتماعی شرکت ها، از جمله اجزای ضروری تحقق توسعه پایدار به شمار می رود؛ زیرا با مسئولیت پذیرکردن بنگاه ها به عنوان بازیگران اصلی اقتصاد در برابر جامعه و محیط زیست و پر رنگ شدن ملاحظات اجتماعی در تصمیم گیری های اقتصادی بنگاه ها، می توان امیدوار بود گامی بزرگ در جهت تحقق اصول توسعه پایدار و نهادینه شدن ابعاد مختلف پایداری در جامعه برداشته شود. در این مسیر مفهوم مسئولیت اجتماعی یکی از اصول بنیادین نظام مدیریتی گروه توسعه صنعتی انتخاب از بدو تأسیس تاکنون بوده است. در سطح راهبردی، گروه صنعتی انتخاب الکترونیک با باوری عمیق به مفهوم توسعه پایدار به عنوان راهبرد اصلی تحقق توسعه پایدار کشور، با در نظر گرفتن مصالح ملی و منافع جامعه در تمامی امور، وجوه کلیدی سیاست های مرتبط با توسعه پایدار را در رأس برنامه های استراتژیک و راهبردی خود قرار داده است. گروه صنعتی انتخاب با تعهد به این اصول، به عنوان سازمانی مسئولیت پذیر و متعهد، مسئولیت خود را در قبال همه ذینفعان ادا می کند.

رویکرد گروه صنعتی انتخاب الکترونیک به مسئولیت اجتماعی

سطح اول: مسئولیت های اقتصادی؛ هدف اصلی گروه صنعتی انتخاب الکترونیک به عنوان سازمان مسئولیت پذیر و پیشرو در توسعه پایدار، ارائه خدمات مورد نیاز به جامعه و کسب منافع مشروع مالی و افزایش درآمد اقتصادی است. تمامی نقش های سازمانی بر اساس این اصل پایه گذاری می شود. از این رو مجموعه فعالیت های مرتبط با تولید لوازم خانگی در اولین سطح از مسئولیت های اجتماعی گروه صنعتی انتخاب قرار می گیرد. بر این مبنا گروه صنعتی انتخاب الکترونیک با تولید محصولات با کیفیت و خدمات پس از فروش عالی، در برابر مردم و رفاه اقتصادی آن ها پاسخ گو خواهد بود.

سطح دوم: مسئولیت های قانونی؛ در ایـن سـطح از مسـئولیت هـا، بـر ایـن نکتـه تأکیـد مـی شـود کـه در گـروه صنعتـی انتخـاب الکترونیــک، در عیــن حــال کــه ســودآوری و خلق ثــروت مشــروع جــزو اهــداف اصلــی قـرار دارد، امـا رعایـت دقیـق قوانیـن و مقـررات وضــع شــده از ســوی نهادهــای بالادســتی، الزامــی جــدی و قیــدی تعییــن کننــده اســت. در ایــن ســطح از مســئولیت هــای اجتماعــی، پرداخــت دقیــق مالیــات هــای وضــع شــده، بهداشــت و ســلامت کارکنــان بــه مــوازات آلــوده نکــردن محیــط زیســت، حائــز اهمیــت خواهــد بــود.

سطح سوم: مسئولیت های اخلاقی؛ علاوه بر مسئولیت های سطح اول و دوم، یکسری از مسئولیت های اجتماعی مرتبط با اصول اخلاقی است؛ آنچه در این حوزه حائز اهمیت است آن است که گروه صنعتی انتخاب به استانداردها و انتظارات ذی نفعان توجه خاص دارد که همه، آن را منصفانه تلقی می کنند. در واقع گروه صنعتی انتخاب می کوشد با رعایت اصول مرتبط با انصاف و عدالت و احترام متقابل فعالیت های خود را پیش ببرد. بر این اساس، با تدوین و انتشار و توسعه ارزش های سازمانی خود و ایجاد فرهنگ غنی و همچنین پایبندی به اصول حاکم بر اخلاق، این سطح از مسئولیت های اجتماعی خود را به نحو شایسته ای انجام می دهد.

سطح چهارم: مسئولیت های بشردوستانه و خیرخواهانه؛ در حوزه مسئولیت های اجتماعی سطح دیگری نیز وجود دارد که با تکیه بر ارزش های انسانی و دغدغه های درونی مدیران انتخاب الکترونیک، خواهان رفتاری فراتر از حوزه قانون و حتی اخلاقیات است. در این سطح از مسئولیت، انتخاب الکترونیک به مثابه شهروندی مسئولیت پذیر، در فعالیت هایی مشارکت می کند که به نحوی از معضلات اجتماعی می کاهد و سعی در بالابردن کیفیت زندگی آحاد جامعه دارد. در این رابطه می توان به راه اندازی  مرکز کنترل سرطان ایرانیان و پرداختن به کارهای عام المنفعه اجتماعی اشاره کرد. هر کدام از این سطوح مسئولیت اجتماعی در مسیری حرکت می کند که می تواند ما را به سمت توسعه پایدار سوق دهد. برای دستیابی به توسعه پایدار، گروه صنعتی انتخاب الکترونیک  اهداف خود را در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تعریف کرده است.

سیاست های کلی برنــــــد انتخـــاب الکترونیک در عمل به مسئولیت های اجتماعی

کمک به تقویت زیرساختها و امکانات رفاهی در مراکز جمعیتی (اعم از شهر و روستا) واقع در مناطقی که کارخانجات و سایت های تولید انتخاب الکترونیک در آنهاقرار گرفته است.

 

بستر سازی جهت افزایش انگیزه کارکنان برای کار و زندگی در مناطق عملیاتی و تعامل مطلوب با ساکنان جوامع محلی، کاهش فاصله اجتماعی و نابرابری های فاحش میان آنان و افزایش رضایتمندی در این مناطق.

کمک به شکل گیری یا تقویت معیشت پایدار ساکنان جوامع محلی از طریق توانمندسازی آنان، توسعه زنجیره تأمین تدارکات و نظایر آن.

زمینه سازی برای مشارکت سه ضلع صنعت لوازم خانگی، مردم و دستگاه های حاکمیتی در برنامه های مسئولیت اجتماعی انتخاب الکترونیک در مناطق مختلف کشور.

بهـره گیـری از پتانسـیل های سـازمان های غیردولتــی (NGO) فعــال در حوزه هــای اجتماعــی، فرهنگــی و محیــط زیســتی در طراحــی و اجــرای برنامه هــای توســعه محلــی و منطقــه ای.

کاربست پیوست های اجتماعی-فرهنگی و محیط زیستی در پروژه های مصوب به منظور پیاده سازی استراتژی های پیشگیرانه در کاهش و رفع تأثیرات و پیامدهای سو بر جوامع محلی و محیط زیست.

بســـتر ســـازی جهـــت تبـــادل خـــرده فرهنگ هـــای بومـــی و غیـــر بومی و کمک بـــه حفـــظ فرهنـــگ بومـــی- محلـــی و تقویـــت آن.

کمـــک بـــه حفـــظ منابـــع طبیعـــی، تنـــوع زیســـتی، اکوسیســـتم های حســـاس موجـــود در کشـــور.

اصول مسئولیت اجتماعی انتخاب الکترونیک

مسئولیت اجتماعی در حاکمیت شرکتی انتخاب الکترونیک

انتخـــاب الکترونیک با درک این موضـــوع که فعالیت هـــای اقتصـــادی بـــر جوامع محلـــی تأثیر مـــی گذارد، تـــلاش مـــی کند در ارتباط بـــا ذی نفعـــان از انتظارات و نگرانـــی هـــای آن ها آگاه شـــود. بدیـــن منظور کلیه شـــرکت هـــای انتخـــاب الکترونیـــک ملـــزم بـــه رعایت حقـــوق ذی نفعـــان بوده و ارتباطات خود را در جامعه محلـــی حفظ مـــی کنند. در طرح برنامه ها، فعالیت های متعددی در راســـتای مســـئولیت اجتماعـــی تعریف شـــده و هـــدف انتخاب بـــر آن اســـت تا اجـــرای برنامه های اجتماعـــی به دور از هـــر گونـــه شـــائبه صورت گیـــرد. لذا همـــه فعالیت هـــای انتخاب الکترونیک پس از طـــی مراحل ارزیابی و کســـب موافقت رســـمی به مرحله اجرا در می آید. هـــدف انتخـــاب الکترونیک آن اســـت کـــه به عنوان یک کســـب و کار ارزشمند، نوآور و کارآفرین شناخته شـــود. بـــه این منظور هـــدف انتخاب آن اســـت که با کلیـــه ذی نفعان صادقانـــه در ارتباط بوده و موقعیت آن هـــا را در تصمیمـــات خود لحاظ کند.

ذینفعان انتخاب الکترونیک

گـــروه صنعتـــی انتخاب الکترونیـــک در راســـتای ایفـــای نقش مســـئولیت اجتماعـــی، اقـــدام بـــه شناســـایی ذینفعـــان خود کـــرده اســـت. در ایـــن راســـتا برنامـــه ریـــزی هـــا و اقدامـــات مـــورد نیـــاز جهـــت تعامـــل متقابل با آنهـــا تدوین میشـــود. در این مســـیر در وهله نخســـت شناســـایی مســـائل اساسی هـــر یـــک از ذینفعـــان و تلاش در جهت رفع این مســـائل از برنامـــه هـــای اصلـــی انتخاب الکترونیک در موضـــوع ارتباط با ذینفعان اســـت. انتخاب الکترونیـــک بـــه منظـــور تحقـــق انتظـــارات ذینفعان، اعـــم از تهدیدهـــا و فرصت هـــای مرتبـــط بـــا آنها نســـبت به تعریـــف ایـــن انتظارات در قالـــب برنامه های یکســـاله اقدام نموده اســـت. ایـــن برنامه هـــا وضعیـــت اهدافـــی ماننـــد ســـود، تولیـــد و… را بـــه تفصیـــل و بـــه صـــورت زمانبنـــدی شـــده به تفکیـــک مشـــخص می نماید. ایـــن برنامه ها به وســـیله انواع گزارش عملکرد، کنترل پروژه، گزارش HSE و ســـرمایه انسانی کنتـــرل مـــی شـــود. رویکـــرد انتخاب بـــرای تعامـــل اثربخش با ذینفعـــان، پاســـخگویی شـــفاف به آنان است.

 

مسئولیت اقتصادی

گــروه صنعتــی انتخــاب الکترونیــک هــم راســتا بــا اهــداف مســئولیت اجتماعــی همــواره تـلـاش داشــته تــا نقــش خــود را بــه عنــوان یکــی از بزرگتریـن بنـگاه های اقتصـادی ایران در قبــال جامعــه انجــام دهــد و بــه همیــن منظــور، وظایــف و تعهداتــی را در خصـوص مسـئولیت اجتماعـی تعریـف و اجـرا کـرده اسـت؛ فعالیـت هایی که پیش برنده سود و منفعت اجتماعـی و فراتـر از منافـع سـازمانی و وظایــف قانونــی بــوده اســت.

 

اقدامات انتخاب الکترونیک در مسیر پایداری اقتصادی

در دهــه گذشــته انتخــاب الکترونیــک علیرغــم شــرایط اقتصــادی ســخت و دشــوار کشــور، از رشــد و توسعه اقتصــادی چشمگیری داشته اســت. در ایــن دوران، انتخـاب الکترونیـک تـلاش کـرده نـه تنهـا بــه ســودآوری اقتصــادی برســد بلکــه در ایــن مســیر شــفافیت مالــی را ســرلوحه ارزش هـای خـود قـرار دهـد. لـذا انتخـاب الکترونیــک مدعــی ایــن امــر مهــم اســت کــه بــا اســتعانت از خداونــد متعــال و تلاش هــای بی وقفــه مدیــران و کارکنــان و بهــره گیــری از علــم و دانــش، با تکیه بر منابع داخلی در مسـیر تولیــد ثــروت در حرکــت اســت. مجموعــه انتخــاب الکترونیــک در مســیر مبــارزه بــا فسـاد مالـی و اقتصـاد رانتـی تمـام تـلاش خـود را معطـوف بـه پیشـرفت اقتصـادی از طریق خلق ثروت  و اشــتغالزایی ســاخته اســت.

توسعه فناوری و محصولات دانش بنیان

انتخاب الکترونیــک بــا شــکل دهی همــکاری بــا شــهرک علــم و فنــاوری و توســعه ارتبــاط بیــن صنعــت و دانشــگاه بــا ســاخت مرکــز فنــاوری اســنواتک تــلاش کــرده اســت توســعه دانـش و فنـاوری را در سـطح فعالیـت هــای خــود بــه رویــه هــای ســازمانی تبدیــل کنــد.

نظام سلامت اقتصادی در انتخاب الکترونیک

مسئولیت های بشردوستانه انتخاب الکترونیک

انتخاب‌الکترونیک در راستای مسئولیت های بشردوستانه ، خود را متعهد می‌داند در شرایط سخت، حساس و بحرانی در کنار مردم باشد. در این راستا انتخاب با تعهد به مسئولیت اجتماعی خود موفق به کسب افتخارات زیر شده است:

 • دریافت 14 گواهینامه و تندیس طلایی حمایت از حقوق مصرف کنندگان از سازمان حمایت، بعنوان متمایزترین شرکت خدماتی در تمام حوزه‌های صنعتی
 • استاندارد ISO9001:2015 (مدیریت کیفیت)
 • استاندارد ISO10004:2018 (اندازه گیری میزان رضایت مشتریان)
 • استاندارد ISO10002:2018 (فرآیند رسیدگی به شکایات)
 • استانداردISO10015:2019 (مدیریت کیفیت – خطوط راهنمای آموزش)

اسنوا و استعدادیابی نوجوانان

در راستای کمک به استعدادیابی در نوجوانان کشور، اسنوا حامی نخستین رویداد «گیمون » شد. در این رویداد مهارت های نرم توسط متخصصان فنی اسنوا به کودکان و نوجوانان آموزش داده شد و اسنوا به عنوان یک برند لوازم خانگی ایرانی با استفاده از استعداد یابی و توسعه مهارت ها از طریق باز یها، در زمینه استعدادیابی نوین گام برداشت. بازی هایی که در رویداد گیمون طراحی و اجرا شد، متناسب با هر یک از گروه های سنی کودکان و نوجوانان بود. این بازی ها موضوعات مختلفی را دنبال می کنند که می توانند سطح جدیدی از استعدادها را شکوفا کنند. چنین رویدادهایی به اسنوا اجازه خواهد داد تا علاوه بر تشخیص فاصله های ارتباطی میان خود و نسل های بعدی، اهمیت و اولویت مهارت های مورد نیاز آینده را شناسایی کرده و برای انعطاف در عملیات های خود، آمادگی بیشتری پیدا کند.

 

انتخاب الکترونیک یاری گر مردم در حوادث غیرمترقبه مانند سیل و زلزله

 • تشــکیل »گــروه واکنــش ســریع«برای خدمــت رســانی بــه زلزلــه زدگان ســرپل ذهاب
 • خدمت رســانی بــه ســیل زدگان مازنــدران و لرســتان

 • توزیــع بســته های ارزاقــی و معیشــتی بــه آســیب دیدگان کرونــا

 • خدمات رسانی به مردم زلزله زده سی‌سخت

 • حمایت از کادر درمان با ارائه خدمات پس از فروش رایگان

 • طرح های ویژه فروش در راستای حمایت از مشتریان

خدمت رســانی بــه ســیل زدگان مازنــدران و لرســتان

رویکرد انتخاب الکترونیک نسبت به یاری کردن مردم در شرایط بحرانی، به مسئولیت اجتماعی این گروه در قبال جامعه برمیگردد. در این مسیر انتخاب الکترونیک از هیچ کمکی دریغ نداشته و در همه شرایط حامی مردم خواهد بود. خدمات تیم پشتیبانی انتخاب الکترونیک پس از اعلام آمادگی در فروردین سال 1398 نیز با اطلاع از سیل گسترده ای که برخی از مناطق استان مازندران و لرستان را در بر گرفت با حضور در دو منطقه بحران زده کانکس امدادرسانی خود را در این مناطق دایر کرد. این حضور نیز دو ماه تا سر و سامان گرفتن نسبی وضعیت سیل زدگان ادامه یافت. با حضور گروه واکنش سریع در مناطق سیل زده، شهرداری، آموزش و پرورش و بهزیستی نیز در راستای ارائه خدمات به خانواده ها به کمک گروه انتخاب آمدند

توزیــع بســته های ارزاقــی و معیشــتی بــه آســیب دیدگان کرونــا

در دوران کرونـــا، گـــروه انتخـــاب الکترونیـــک برنامـــه ای را بـــرای کاهش آســـیب هـــای اجتماعـــی و اقتصـــادی در نظر گرفت کـــه از آن جملـــه می تـــوان بـــه توزیع یـــک میلیون بســـته معیشـــتی در میـــان خانوارهای درگیـــر بیماری کرونا در مناطـــق محـــروم اشـــاره کـــرد. در ایـــن طـــرح خانوارهای آســـیب دیـــده از کرونـــا بـــه کمـــک ســـازمان بهزیســـتی در اســـتان هـــای مختلـــف کشـــور اعـــم از تهـــران، کرمـــان، اصفهـــان، خراســـان رضـــوی و غیـــره شناســـایی شـــدند و بســـته هـــای مـــواد غذایی غیر فاســـد شـــدنی از طریق تیم خدمـــات پـــس از فـــروش گـــروه انتخـــاب در اختیـــار آن ها آنـــان قـــرار گرفت.

خدمات رسانی به مردم زلزله زده سی سخت

بــا وقــوع زلزلــه شهر ســی‌ســخت در اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد در دی مــاه ســال ۹۹، گــروه واکنــش ســریع در منطقــه حاضــر شـد و پـس از ارزیابـی میزان خسارات و  تشکیل جلسـاتی بـا شـهرداری و سـازمان هلال احمـر از فضـای تولیـت امامـزاده بـرای اسـتقرار امکانـات گـروه اسـتفاده شـد.

حمایت از کادر درمان با ارائه خدمات رایگان

گـروه انتخـاب الکترونیـک بـرای حمایـت از کادر درمـان، در دوران کرونـا خدمـات پـس از فـروش محصولات برنـد خـود را بـرای آنان رایگان کــرد. ایــن خدمــات شــامل تعمیــر قطعــات و تعویـض قطعـات مشـکل دار مـی شـد. خدمـات نـه تنهـا بـرای دارنـدگان برندهـای گـروه انتخـاب، بلکــه بــرای دارنــدگان ســایر برندهــا نیــز شــامل تعمیـر و تعویـض و تامیـن برخـی از قطعـات بـه صـورت رایـگان مـی شـد.

ایجاد و ارائه طرح های ویژه فروش در راستای حمایت از مشتریان

انتخاب الکترونیک در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود طرحهای متعددی را برای افزایش قدرت خرید مردم و بهره مندی تمامی اقشار جامعه از محصولات لوازم خانگی ارائه کرده است؛ چرا که دغدغه انتخاب الکترونیک افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی برای آحاد جامعه است.

حمایت از دانشگاه انتخاب در راستای آموزش فراگیر

آموزش عالی ما در مرکز آموزش انتخاب یک تصمیم آینده نگرانه است تا بتوانیم در کنار فعالیت های اقتصادی برای برقراری ارتباطات موثر بین صنعت و دانشگاه به عنوان یک تعهد در بلوغ فرهنگ آن نقشی داشته باشیم و نیز ارزش های انسانی را توسعه دهیم.

مرکز آموزش انتخاب، موسسه ای با تایید وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری ایران است و در زمینه آموزش عالی و کاهش فاصله علم با صنعت فعالیت می کند. این دانشگاه مانند دیگر مراکز پژوهشی ما توجه ویژه ای به آموزش هایی دارد که کاربردی و آمیخته با تجربه باشند. فعالیت های آموزشی این موسسه در راستای تامین و تربیت و ارتقای نیروهای مورد نیاز است که  از اهداف اصلی ماست و مصرانه دنبال می شود.

رشد روز افزون ما و فناوری های جدید و بالطبع نیاز به تکامل و یا تحول در مهارت ها، سبک و زمینه های آموزشی این موسسه را جهت دهی می کند. هم اکنون بیش از 30 درصد فارغ التحصیلان این موسسه در گروه انتخاب مشغول به کار هستند.

این مرکز علمی کاربردی آماده است تا با تطبیق مشکلات دوران مدرن صنعتی از یک سو و حفظ ارزش های انسانی تعریف شده در سنت خود از سوی دیگر موقعیت خود را به عنوان یک نهاد آموزشی حفظ کرده و ارتقا دهد. این دقیقا همان چیزی است که ما آن را در فلسفه‌ی وجودی خود برای ساختن جهانی بهتر دنبال می کنیم. داشتن آموزش عالی در مرکز آموزش انتخاب یک تصمیم آینده نگرانه است تا بتوانیم در کنار فعالیت های اقتصادی برای برقراری ارتباطات موثر بین صنعت و دانشگاه به عنوان یک تعهد در بلوغ فرهنگ آن نقش داشته و نیز ارزش های انسانی را توسعه دهیم.

حمایت از موسسه کیفیت و بهره‌وری انتخاب‌الکترونیک(مکبا)

گروه صنعتی انتخاب الکترونیک در راستای حرکت در مسیر توسعه پایدار، رشد دانش و پرورش استعدادهای خلاق در جامعه، از موسسه کیفیت و بهره‌وری(مکبا) انتخاب حمایت می کند. از جمله اقدامات حائز اهمیت در این مجموعه می‌توان موارد زیر را مورد توجه قرار داد:

 • عقد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه های مختلف کشور
 • عمل به مسئولیت اجتماعی در موسسه کیفیت و بهره وری انتخاب (مکبا)
 • توسعه دانش و پرورش استعدادهای خلاق و جوانان کشور از طریق برگزاری رویدادهای علمی و دوره های آموزشی در موسسه کیفیت و بهره وری انتخاب
 • تشکیل کمیته های استانداردسازی قطعات و محصولات با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و دانشگاه 
 • توسعه همکاری های صنعت و دانشگاه از طریق طرح های مختلف جذب کارآموز همچون طرح پویش
 • تعریف پروژه های علمی-پژوهشی مختلف از طریق موسسه کیفیت و بهره وری به منظور رفع معضلات صنعت
 • نشر و ترویج فرهنگ کیفیت از طریق تهیه محتوای علمی و توسعه آن در بسترهای حقیقی و مجازی

فعالیت در عرصه سلامت

امروزه برخورداری از سلامت به عنوان یکی از حقوق مسلم انسانی با معنا و مفهوم وسیع تری مورد توجه عامه مردم قرار گرفته است. این مفهوم دربردارنده درجه حفاظت و ارتقای سطح سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و معنوی برای همه افراد است. تأثیرگذاری سلامت و خدمات مربوط به آن در رشد و شکوفایی نظام اجتماعی و مدیریت هزینه های اقتصادی امری است که بر هیچ کس پوشیده نیست. در چنین شرایطی گروه صنعتی انتخاب با احساس مسئولیت در این امر بر خود واجب دانسته تا در عرصه نظام سلامت برای قشری که درگیر بیماری پرهزینه سرطان هستند، حمایت گر بیماران سرطانی باشد.

مسئولیت های زیست محیطی در انتخاب الکترونیک

 • دستورالعمل های واحد HSE
 • دستورالعمل مدیریت پسماند
 • دستورالعمل ارزیابی فاضلاب های صنعتی
 • راهنمای مدیریت تصفیه خانه های صنعتی و غیرصنعتی
 • دستورالعمل پایش و اندازه گیری آلاینده های آب،خاک و هوا
 • سیاست ها و راهکارهای زیست محیطی انتخاب الکترونیک
 • حفظ محیط زیست، ایمنی و بهداشت
 • کاهش مصرف انرژی از طریق تولید محصولاتی با مصرف انرژی پایین
 • بهینه سازی مصرف انرژی
 • توجه به اهداف توسعه پایدار و اجرای برنامه های مرتبط با مسئولیت های زیست محیطی
 • فرایند مدیریت محیط زیست
 • شناسایی قوانین زیست محیطی
 • شناسایی ریسک جنبه های زیست محیطی
 • بهره گیری از مشاور حوزه محیط زیست
 • تدوین برنامه ها و استراتژی های زیست محیطی
 • مشارکت کارکنان در توسعه فرهنگ زیست محیطی
 • راه اندازی کارگاه ها و آموزش های زیست محیطی
 • مدیریت پسماند
 • مدیریت کاهش آلاینده ها
 • ارزیابی و پایش مخاطرات زیست محیطی

توسعه فضای سبز

انتخاب الکترونیک در راستای برنامه های زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی خود، توسعه فضای سبز را در دستور کار قرار داده است. بدین منظور حدود 10 درصد از فضای هر کدام از کارخانه های انتخاب الکترونیک به فضای سبز اختصاص داده شده است.

 

صنعت سبز

انتخاب الکترونیک در 4 دهه فعالیت اقتصادی نقش مهمی در رشد و توسعه جوامع و پیشرفت اقتصادی ایفا کرده است. همزمان با ایفای این نقش سازنده، انتخاب الکترونیک به دنبال استفاده از فناوری هایی بوده است که انرژی کمتری مصرف می کنند و برای کره زمین خطر کمتری دارند. این فناوری های دوست دار محیط زیست، به فناوری های سبز معروف هستند. انتخاب الکترونیک بر اساس این روند جهانی، تولید محصولات دوست دار محیط زیست را در اولویت برنامه های خود قرار داده است تا از این طریق، مسیرهای جدیدی برای کاهش آلودگی، کاهش مصرف انرژی و حفظ منابع طبیعی باز نماید.

فناوری های دوستدار محیط زیست

استفاده از تکنولوژی های تبرید مبتنی بر گاز R600 در یخچال و فریزرهای تولیدی توسط گروه صنعتی انتخاب الکترونیک

گروه صنعتی انتخاب الکترونیک به عنوان بزرگترین تولید کننده ی محصولات خانگی کشور از جمله محصولات برودتی و به منظور حفاظت از محیط زیست و احترام به حقوق انسان ها و حفظ و صیانت از سلامت عمومی اقدام به حذف استفاده از تکنولوژی ها و مواد آسیب رسان به محیط زیست و مخرب لایه ازن از جمله CFC ها کرده است. هم اکنون گروه صنعتی انتخاب الکترونیک به خود می بالد که صددرصد یخچال و فریزرهای تولیدی این گروه صنعتی، از تکنولوژی های تبرید مبتنی بر گاز R600 که سازگار با محیط زیست می باشند بهره می برد.

تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل برچسب آب برای محصولات شوینده خانگی در راستای ارتقاء فرهنگ مصرف

طرح برچسب مصرف آب با هدف ارتقای فناوری و کاهش سرانه مصرف آب در کشور، می تواند ضمن اطلاع رسانی به مشتریان هر کالا از میزان مصرف آب و بازدهی آن کالا به عنوان معیاری جهت مقایسه کالاهای مشابه و تصمیم گیری استفاده شود. این طرح به طور مشابه نیز در سایر کشورها (به دو صورت اجباری و یا اختیاری) اجرا شده و استفاده می شود. در این راستا گروه صنعتی انتخاب الکترونیک به عنوان بزرگترین تولید کننده ی محصولات خانگی کشور از جمله محصولات شوینده شامل لباسشویی و ماشین ظرف شویی با منظور حفاظت از محیط زیست و حفظ و صیانت از منابع آبی کشور، اقدام به آزمایش محصولات از نظر مصرف آب مطابق با استاندارد 18614 INSO و درج برچسب مصرف آب بر روی تمامی محصولات شوینده نموده است تا مشتریان محصولات تولیدی گروه صنعتی انتخاب با تکیه بر این اطلاعات جامع و مبتنی بر استاندارد، بتوانند محصولی متناسب با اقلیم منطقه ای خود از نظر منابع آبی انتخاب نمایند.

پروژه پیش تصفیه خانه اسنوا

فرایند عملکردی پکیج تصفیه خانه اسنوا به طور کلی شامل یک فرایند فیزیکی و شیمایی است که از مخزن سپتیک موجود (به ظرفیت حدود 160 متر مکعب) که شامل 4 مخزن به طور موازی است، به عنوان مخزن متعادل ساز استفاده شده که پس از جریان فاضلاب داخل مخازن سپتیک، حدود 60 درصد از کل مواد جامد معلق حذف می گردد و سپس جهت حذف کامل مواد معلق و فلزات سنگین و همچنین کاهش BOD و COD ودیگر مواد شیمیایی موجود در فاضلاب، خروجی فاضلاب به داخل سیستم پکیج تخلیه می‌شود و پس از تزریق مواد شیمیایی توسط فیلتر نصب شده در کنار سیستم، عملیات اختلاط، سریع و کند و سپس انعقاد و لخته سازی داخل مخازن پکیج صورت می‌گیرد و لجن تولید شده طی فرایندهای شیمیایی پس از ته نشینی به داخل فیلتر پرس، پمپ و از سیستم جدا می گردد.

تولید محصولات با مصرف انرژی بسیار پایین

صرفه جویی در مصرف برق و ذخیره انرژی الکتریکی یکی از موارد حائز اهمیتی است که انتخاب الکترونیک به آن توجه ویژه ای داشته است. انتخاب الکترونیک در ساخت برخی از محصولات تولیدی خود از اینورترهایی استفاده می کند که از اتلاف انرژی الکتریکی جلوگیری می کند و بازدهی محصول را افزایش می دهد. اینورترها می توانند سرعت جریان موتور را به شکلی هوشمندانه تغییر دهند که صرفه جویی زیادی در مصرف خواهد شد.

مسئولیت های اخلاقی در انتخاب الکترونیک

اعتقاد مدیران انتخاب الکترونیک بر این است که دستیابی به چشم انداز و اهداف سازمان، از طریق پیاده سازی استراتژی ها و برنامه ها در چارچوب ارزش ها و فرهنگ کاری ویژه ای قابل انجام است.

مسئولیت های اخلاقی در انتخاب الکترونیک بر مبنای مسئولیت های اجتماعی در گروه صنعتی انتخاب الکترونیک تدوین و منتشر شده است. مسئولیت اخلاقی در انتخاب الکترونیک عمل به اصولی است که منجر به ایمنی و بهداشت و رعایت عدالت  شود. این دستورالعمل مبتنی بر ارزش های سازمانی انتخاب الکترونیک است.

افزایش مهارت و توسعه دانش یکی از استراتژی های اصلی انتخاب الکترونیک برای دستیابی به توسعه پایدار در سطح جهانی است و بر این اساس، ارتقای دانش نوعی سرمایه گذاری بلندمدت و مفید در توسعه گروه صنعتی انتخاب است. در این راستا نظام جامع آموزش کارکنان بر اساس هدف های راهبردی سازمان تدوین شده است.

 • برگزاری دوره های آموزشی لازم برای کارکنان در سطوح مختلف
 • برگزاری دوره های مدیریتی
 • آموزش های کاربردی کارکنان در دانشگاه انتخاب

از ابتدای تأسیس گروه صنعتی انتخاب الکترونیک و گسترش فعالیت های آن، تمامی برنامه ریزی های آن هم راستا با مسئولیت های اجتماعی در قبال ذینفعان صورت گرفته است. در این برنامه ریزی ها توجه ویژه ای به نیازهای کارکنان به عنوان سرمایه های انسانی و ارتقاء سطح کیفی زندگی کاری آنان در گروه صنعتی انتخاب الکترونیک شده است.

همزمان با استقرار سیستم HSE در انتخاب الکترونیک، برنامه های مرتبط با ایمنی و بهداشت کارکنان تحت عنوان معاینات ادواری و طب کار به صورت مداوم در سرتاسر شرکت عملیاتی شده است. در این راستا یک بانک اطلاعاتی از وضعیت سلامت کارکنان در HSE سازمان نیز شکل گرفته است. در این راستا نیز مانورهای مرتبط با زلزله برای افزایش آگاهی کارکنان عملیاتی شده است.

برقراری توازن بین کار و زندگی یکی از مهم ترین اصول مسئولیت اجتماعی انتخاب الکترونیک در قبال کارکنان است. یکی از رویکردهای سرمایه انسانی انتخاب الکترونیک ایجاد شرایط کاری مناسب در محیط کار به منظور ارتقاء کیفیت زندگی کاری است تا در نهایت به آرامش در زندگی منتهی شود. در این رابطه حقوق پرداختی در انتخاب الکترونیک منطبق با بازار و در بسیاری موارد بالاتر از حد میانگین بازار تدارک دیده شده است.

توسعه و ایجاد فرصتهای برابر :

توسعه و ترویج فرصت های برابر یکی از اولویت های اصلی رویکردهای توسعه سرمایه انسانی است. در این رابطه دستورالعمل های مرتبط با رعایت انصاف و عدالت برای همه کارکنان و همه افرادی که در جست وجوی کار هستند تدوین شده است.

 • تدوین آیین نامه استخدامی
 • نظام پرداخت هماهنگ
 • دستورالعمل های جذب یکسان
 • تاکید بر رفتار منصفانه در دستورالعمل رفتاری
 •  نظارت مدیران و رهبران
 • تامین امکانات رفاهی کارکنان و خانواده ها

 انتخاب الکترونیک با کمک بانک سامان و به منظور هدفمندکردن پرداخت های رفاهی و کمک به توزیع عادلانه پرداخت به کارکنان در سطوح مختلف شغلی اقدام به طراحی و ارائه کارت رفاهی به نام کارا کارت کرده است. در این کارت الکترونیک، کمک های رفاهی به کارکنان واریز شده تا در عین بهره مندی همکاران از مزایای انتخاب الکترونیک از خدمات متنوع رفاهی، امکان واگذاری آن به خانواده هایشان نیز وجود داشته باشد.

 • توجه به مسائل معیشتی کارکنان
 • ارائه مزایای نقدی و غیر نقدی
 • بیمه سلامت و تکمیلی کارکنان و خانواده ها
 • تأمین سرویس رفت و آمد
 • برنامه های آموزشی برای خانواده کارکنان
 • تامین امکانات ورزشی و گردشگری
 • ارتقای سطح مشارکت و ارتباطات سرمایه انسانی
 • استقرار سیستم پیشنهادات
 • برقراری کانال های ارتباطی
 • نظام مشارکت کارکنان
 • ارگونومی در محل کار

ایمنی برای کارکنان به عنوان یکی دیگر از مسئولیت های اجتماعی گروه صنعتی انتخاب دغدغه مدیران بوده است. شعار ما در گروه انتخاب آن است که کارکنان ما سرمایه ما هستند؛ به همین دلیل ما خود را موظف می دانیم که شرایطی را برای کارکنان فراهم کنیم که در آن فضای ایمن را تجربه کنند و هیچ خطری سلامتی آن ها را تهدید نکند. در این راستا ما قائل به انجام ارگونومی در محل کار هستیم.

واحد HSE در گروه صنعتی انتخاب با جایگزین کردن رویکردهای سنتی با دانش و فناوری های نوین، تلاش کرده است ضمن اولویت بخشی به اقدامات پیشگیرانه، نسبت به اقدامات اصلاحی، فعالیت های خود را توسعه دهد. بدین منظور سیستم مدیریت HSE در راستای اهداف کلی انتخاب‌الکترونیک، در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست تدوین و پیاده سازی شده است.

چشم انداز ما در انتخاب‌الکترونیک آن است که سطح آسیب را به صفر برسانیم. با توجه به اجرای برنامه های ایمنی و بهداشت در سال های اخیر، شاخص تکرار حوادث در طول سال های متمادی روند کاهشی داشته است.

نرخ بروز حوادث در انتخاب‌الکترونیک در سه سال متمادی

نمودار بروز حوادث شغلی در گروه صنعتی انتخاب‌الکترونیک به تفکیک سه سال متمادی در نمودار قابل مشاهده می باشد. این اعداد نشان دهنده ی این واقعیت هستند که میزان حوادث شغلی به ازای هر نفر در گروه صنعتی انتخاب‌الکترونیک چه میزان می باشد. نتایج نشان می دهد که در سال 1400  با تدابیر اندیشیده شده در مدیریت بهداشت، ایمنی محیط زیست(HSE) میزان بروز حوادث به طور چشم گیری کاهش داشته است.

نرخ شدت حوادث انتخاب‌الکترونیک در سه سال متمادی

نمودار  نرخ شدت حوادث شغلی در گروه صنعتی انتخاب‌الکترونیک نیز به تفکیک سه سال متمادی در نمودار روبه رو قابل مشاهده می باشد. این اعداد نشان دهنده ی این واقعیت می باشند که میزان شدت حوادث شغلی در گروه صنعتی انتخاب‌الکترونیک با تدابیر اندیشیده شده در مدیریت بهداشت، ایمنی محیط زیست(HSE) در حال کاهش می باشد و در سال 1400 مقدار این شاخص به طور چشم گیری کاهش داشته است. این شاخص مکمل شاخص قبل بوده و نشان دهنده ی این واقعیت می باشد که علاوه بر تعداد حوادث شغلی، شدت این نوع حوادث (از نظر میزان جراحت ایجاد شده و به طبع آن تعداد روز از دست رفته کاری) در گروه صنعتی انتخاب‌الکترونیک رو به کاهش می باشد.

 
به بالای صفحه بردن