اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت/گروه صنعتی انتخاب الکترونیک

اشتراک گذاری:

اشتراک گذاری:   

اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت/گروه صنعتی انتخاب الکترونیک

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت/گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان (سهامی عام) به شماره ثبت 23087 اصفهان و شناسه ملی 10102107768

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 9:00 روز سه شنبه مورخ 23/12/1401 در استان اصفهان شهرک صنعتی مورچه خورت خیابان ابوریحان 3 ساختمان هلدینگ گروه صنعتی انتخاب، طبقه سوم برگزار می‌گردد حضور بهم رسانند.

سـهامداران محتـرم مى تواننـد با مراجعه به وب سـایت انتخاب الکترونیک بـه آدرس، www.entekhabelectronic.ir لینـک آنلایـن ورود بـه جلسـه را دریافـت و بـه صـورت مجـازى و آنلایـن مـا را در برگـزارى مجمع یـارى فرماینـد. ضمنـا سـوالات سـهامداران محتـرم در زمـان برگـزارى مجمـع، از طریـق درگاه سـایت پخـش کننده مراسـم قابل دریافت مى‌باشـد.

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30/09/1401

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:

برگه ورود به جلسه از ساعت 8 الی 9 همان روز در محل برگزاری مجمع توزیع می‌گردد. طبق ماده 102 اصلاحیه قانون تجارت ، در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور صاحب سهم است.

  دعوت‌کننده از مجمع:  هیات مدیره شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان (سهامی عام)

 

پخش زنده مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان

به بالای صفحه بردن