شرکت های سپید مطهر آرمان و انتخاب الکترونیک آرمان، منتخبان صنعت سبز استان اصفهان

اشتراک گذاری:

اشتراک گذاری:   

شرکت های سپید مطهر آرمان و انتخاب الکترونیک آرمان، منتخبان صنعت سبز استان اصفهان

نشست تجلیل از 22 واحد‌ صنعتی، معدنی و خدماتی سبز استان، با حضور استاندار اصفهان، مدیران و نمایندگان واحد‌های برگزیده برگزار شد، در این نشست از دو شرکت سپیدمطهر آرمان و شرکت انتخاب الکترونیک آرمان از مجموعه‌های تابعه گروه انتخاب به عنوان منتخبان صنعت سبز استان اصفهان تقدیر شد.

گروه انتخاب بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی ، فعالیت ها و رویکرد صنعتی خود را منطبق با الزامات زیست محیطی طراحی کرده و توانسته از سوی سازمان محیط زیست به عنوان صنعت سبز استان برگزیده شود.

این موفقیت با برنامه ریزی مدیران ارشد گروه و حرکت تیمی و منسجم تمامی اعضای مجموعه به دست آمده است.

به بالای صفحه بردن