شما بگویید تولیدکننده چه کند؟!

یادداشت محمدحسین فهیمی، مدیرعامل گروه صنعتی انتخاب الکترونیک در روزنامه دنیای اقتصاد